Gonullersultani - gonullersultani.net

General Information:

Latest News:

Gülden Bülbüllere Teveccüh Sohbetleri 5 Jun 2012 | 06:05 am

Gönüller Sultaný Abdurrahim Reyhan (Erzincanî) Efendimiz Hazretleri’nin, teveccühlerde ikram buyurduðu mübarek sohbetlerinin aslýna uygun þekilde yazýlý hale getirilmesiyle ortaya çýkarýlmýþ olan Güld...

Gülden Bülbüllere 54 DVD Video Sohbetler 27 Apr 2010 | 02:28 am

Abdurrahim Reyhan Hazretlerinin Ýhvan Meclislerinde Buyurduðu Sohbetlerin derlenerek DVD ortamýnda hazýrlanan video sohbetleri 53 DVD ve 1 VCD Sitemize Eklenmiþtir...>>>Sohbetler Böl&uum...

Âdâb 27 Feb 2010 | 08:02 pm

Muhammed bin Abdullah el-Hânî Hazretlerinin Âdâb isimli Eseri Sitemizde okuyucularýn hizmetine sunulmuþtur. Ana Menüdeki Tasavvufi Eserler Bölümünden Ulaþabilirsiniz Yada Âdâb bölümüne ulaþmak için Tý...

Gülden Bülbüllere 4 5 Feb 2010 | 05:55 am

Gülden Bülbüllere 4 Tasavvuf Sohbetleri Sitemize Eklenmiþtir.Ana Menüdeki Tasavvuf Sohbetleri Bölümünden ulaþabilirsiniz.Sohbetlerdeki yazým Hatalarý ve Eksikler görürseniz admin@gonullersultani.net a...

GÜVENE LÂYIK OLMAK 28 Jan 2010 | 04:33 am

Tasavvuf tarihinin önemli simalarýndan Zünnun Mýsri (IX yyýl) kendisine bir yýl mürid olup hizmet ettikten sonra Ýsm-i Azam'ý (Allah'ýn bütün vasýflarýný ifade eden en yüce adý) öðrenmek isteyen Yusuf...

KÂSIM BIN MUHAMMED 23 Jan 2008 | 03:43 am

KÂSIM BIN MUHAMMEDRadiyallahu anhDogumu: Medine, 30 H/ 650 MVefati: Kudeyd, 102 H / 720 MSemâiliUzunca boylu, emer tenli idi...

Selman Fârisî (r.a.) 20 Jul 2007 | 11:07 am

Hilye-i Selmân-ý Pâk Selman uzunca boylu, buðday tenli, gökçek yüzlü ve sýk sakallýydý Bünyesi saðlam ve güçlüydü Dostluðu külfetsizdi Samimi ve geçim ehli bir zattý Altýn silsilemizin üçüncü halkasý ...

Hz. Ebû Bekir Sýddîk (r.a.) 20 Jul 2007 | 10:50 am

"Güneþ, peygamberler hariç, Ebû Bekir'den daha faziletli bir insan üzerine doðup batmamýþtýr" Allah Rasülü (sa) buyurur:"Allah'ýn benimle gönderdiði ilim ve hidayet, yeryüzüne saðnak halinde yaðan yað...

Þehzâdeler yurdu Amasya’dan Evliya þehri can Erzincan’a 16 Feb 2007 | 04:17 am

Þehzadeler Yurdu Amasya'dan Evliya Þehri can Erzincan'a Þehzadeler Yurdu Amasya'dan  Evliya Þehri can Erzincan'aHazýrlayan: Mehmet Demirok‘Vallahi dünya malý için Allah demem’Terzi Baba Hzlerinin çok ...

Abdurrahim Reyhan Hazretlerinin Ardýndan 15 Feb 2007 | 05:04 am

Abdurrahim Reyhan (KS) Feyz Dergisi'nden Ramazan Ayýnýn 25 gecesi, Hakka yürüyen Büyük Tasavvuf alimi Abdurrahim Reyhan (ks) Efendi Hazretleri hakkýnda bir yazý yazmamýz istendiðinde ayrýlýk ateþinin ...

Related Keywords:

reyhan, reşahat, karabaş tecvidi, abdurrahim reyhan, gönüller sultanı, tecvit dersleri, avni reyhan kimdir, karabaş tecvid dersleri, abdurrahim reyhan kimdir

Recently parsed news:

Recent searches: