Hcu - admission.hcu.ac.th - á¼¹¡ÃѺ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Á.ËÑÇà©ÕÂÇà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔ

Latest News:

¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ - µèÓÊØ´ Ãͺ Admission ¡ÅÒ§ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 30 Nov -0001 | 12:00 am

¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ - µèÓÊØ´ Ãͺ Admission ¡ÅÒ§ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ¤³ÐÇÔªÒ ÊÙ§ÊØ´ µèÓÊØ´ ¨Ó¹Ç¹ÃѺ ¾ÂÒºÒÅÈÒʵÃì 17,863.25 16,098.20 90 àÀÊѪÈÒʵÃì 20,093.10 18,775.00 70 à·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Âì 18,058.75 16...

µÃǨÃèÒ§¡Ò¹ѡÈÖ¡ÉÒãËÁè 30 Nov -0001 | 12:00 am

¡Ó˹´¡ÒõÃǨÃèÒ§¡Ò¢ͧ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁè ÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 2/53 áÅÐ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 (ÀҤĴÙÃé͹) ¡ÃØ³Ò¹Ó ãºàÊÃç¨ÃѺà§Ô¹¤èÒŧ·ÐàºÕ¹ ÁÒà»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹ ³ ÍÒ¤ÒúÃóÊÒÃʹà·È ªÑé¹ 1   àÇÅÒ 9.00 - 16.00 ¹. Çѹ¾Ø¸·Õè 30 Á...

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁè ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒʵÃì Íѧ¡ÄÉ-¨Õ¹ ÊͺÇÑ´¤ÇÒÁÃÙé 30 Nov -0001 | 12:00 am

»ÃСÒÈ!! ¢ÍãËé¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁè ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒʵÃì ÊÒ¢ÒÇÔªÒ Íѧ¡ÄÉ-¨Õ¹ à¢éÒÊͺÇÑ´¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ áÅÐÀÒÉÒ¨Õ¹ ã¹Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 19 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 àÇÅÒ 9.00-12.00 ¹. Ëéͧ 2-106 ãËéáµè§¡Òªش¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

¡Ó˹´¡ÒõÃǨÃèÒ§¡Ò¹ѡÈÖ¡ÉÒãËÁè »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 30 Nov -0001 | 12:00 am

¢ÍãËé¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁè ÃËÑÊ 54XXXX à¢éÒÃѺ¡ÒõÃǨÃèÒ§¡ÒÂã¹Çѹ·Õè¡Ó˹´ ³ ÍÒ¤ÒúÃóÒÊÒÃʹà·È ªÑé¹ 1 àÇÅÒ 8.00 - 16.00 ¹. ãËé¹ÓãºàÊÃç¨ÃѺà§Ô¹ÁÒáÊ´§ ÇѹÍѧ¤Ò÷Õè 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 8.00 - 12.00 ¹. - ¤³ÐºÃÔËÒøØ...

¡ÒÃÃѺÊÁѤùѡÈÖ¡ÉÒãËÁè ÃдѺ»ÃÔ­­ÒµÃÕ ÀÒ¤2/54 30 Nov -0001 | 12:00 am

"ÃÐàºÕº¡ÒáÒÃÃѺÊÁѤùѡÈÖ¡ÉÒãËÁè 2/54 ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè!!"

¢èÒÇ´èǹ!! àÅ×è͹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 2/54 30 Nov -0001 | 12:00 am

»ÃСÒÈ!! Á.ËÑÇà©ÕÂÇà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ àÅ×è͹à»Ô´ÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 2/54 ¨Ò¡Çѹ·Õè 7 ¾.Â. 54 ä»à»ç¹Çѹ·Õè 14 ¾.Â. 54 á¨é§ãËé·ÃÒºâ´Â·Ñèǡѹ..

»ÃѺà»ÅÕè¹Çѹà»Ô´ÃѺÊÁѤÃÃͺ¡è͹ Admission ¤ÃÑ駷Õè 1 30 Nov -0001 | 12:00 am

»ÃСÒÈ !! à»ÅÕè¹Çѹà»Ô´ÃѺÊÁѤà Ãͺ¡è͹ Admission ¤ÃÑ駷Õè 1 áÅÐ â¤Ã§¡ÒþÔàÈÉ »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 ¨Ò¡Çѹ·Õè 1 ¾.Â. à»ç¹ 7 ¾.Â. 54 ËÁÒÂà赯 : ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¨Ðá¨é§ãËé·ÃÒºâ´Â·Ñ¹·Õ

Recently parsed news:

Recent searches: