Immigration - pattani.immigration.go.th

General Information:

Latest News:

บอร์ดข่าวสาร 11 Jan 2011 | 03:26 pm

>> Modules Anywhere >>> --> การประชุมชี้แจงการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว การประชุมชี้แจงการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ...

บอร์ดข่าวสาร 11 Jan 2011 | 07:26 am

>> Modules Anywhere >>> --> ร่วมพิธี ๕ ธันวา ๒๕๕๕ ข้าราชการตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินและร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และ ร่วมจุดเทียน...

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 17 Dec 2010 | 06:56 pm

>> Modules Anywhere >>> --> หัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2551 ...

ข้อมูล ข่าวสาร น่ารู้ 17 Dec 2010 | 06:54 pm

>> Modules Anywhere >>> --> หัวข้อ ข้อมูลและข่าวสาร การตรวจบุคคลและพาหนะเรือที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่) วีซ่า การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน การแจ้งที่พ...

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 17 Dec 2010 | 01:56 pm

>> Modules Anywhere >>> --> หัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ พ.ศ.2551 ...

ข้อมูล ข่าวสาร น่ารู้ 17 Dec 2010 | 01:54 pm

>> Modules Anywhere >>> --> หัวข้อ ข้อมูลและข่าวสาร การตรวจบุคคลและพาหนะเรือที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่) วีซ่า การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน การแจ้งที่พ...

Recently parsed news:

Recent searches: