Kku - academic.kku.ac.th

General Information:

Latest News:

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 5 Apr 2013 | 01:22 pm

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจ...

ประกาศ ก.พ.อ. / ข้อบังคับ 3 Apr 2007 | 10:40 am

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2549 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง...

การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ 3 Apr 2007 | 10:39 am

รายชื่อหลักสูตรที่จัดการแบบโครงการพิเศษ ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 ประกาศฯ ( 638 / 2548) เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ ประกาศฯ ( 639 / 2548) เรื่...

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 3 Apr 2007 | 10:36 am

ประกาศสภามหาวิทยาลัย ( 8/2548 ) เรื่อง การใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2548 หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  ...

เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร 3 Apr 2007 | 10:34 am

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2548

เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร 3 Apr 2007 | 03:34 am

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2548

เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร 3 Apr 2007 | 03:34 am

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2548

Recently parsed news:

Recent searches: