Kulinar - kulinar.mk

General Information:

Latest News:

За­ме­не­те го ше­ќе­рот со мед 25 Jan 2013 | 11:00 am

Ме­дот е најз­дра­ви­от и нај­до­бри­от про­из­вод што ни го да­ла при­ро­да­та. Бла­го­да­ре­ние на го­ле­ми­от број со­стој­ки што ги со­др­жи, ме­дот се упо­тре­бу­ва во се­којд­нев­на­та ис­хра­на...

Ма­ли три­ко­ви за по­лес­но го­тве­ње 25 Jan 2013 | 11:00 am

Ма­ли три­ко­ви за по­лес­но го­тве­ње

Три ви­да овош­је се­кој ден 24 Jan 2013 | 11:00 am

Еден од нај­важ­ни­те фа­кто­ри за ед­но де­те да би­де здра­во и пра­вил­но да се раз­ви­ва е на­чи­нот на кој се хра­ни. Са­мо ко­ри­сте­ње на здра­ва­та хра­на и кон­су­ми­ра­ње на при­род­ни со­ст...

Бе­ла­та ку­ќа го откри ре­цеп­тот за пи­во на Ба­рак Оба­ма 12 Sep 2012 | 10:00 am

Не­о­дам­на Ба­рак Оба­ма ве­ти де­ка ќе го открие ре­цеп­тот за до­маш­но пи­во про­из­ве­де­но во офи­ци­јал­на­та ре­зи­ден­ци­ја на аме­ри­кан­ски­от пре­тсе­да­тел по кам­па­ња пре­ку ин­тер­нет ...

Маргарин или путер? 28 Dec 2010 | 12:00 pm

Веќа подолго време се води дебата за тоа кој од овие два млечни производи е поздрав, а со самото тоа и покорисен.

Диети - колку се ефикасни? 24 Dec 2010 | 12:00 pm

Весниците, интернет страниците и телевизиските програми се преполни со разновидни диети, со чија помош Вие "брзо и трајно" би ги намалиле непотребните килограми. Покрај диетите, често се рекламираат и...

Што е тоа ибалансирана исхрана? 21 Dec 2010 | 12:00 pm

За здрав начин на живот и одржување на оптималната телесна тежина, често се споменува поимот избалансирана исхрана. Под избалансирана исхрана подразбираме правилна исхрана, со повеќе мали оброци во те...

Корисноста на хмељот од пивото 20 Dec 2010 | 12:00 pm

Познато е дека пивото дебелее, како и дека алкохолните пијалоци консумирани во голема мера, во никој случак не се здрави - но и од хмељот (растение од кое се прави пивото) и од самото пиво, консумиран...

Риба - за долговечност 16 Dec 2010 | 12:00 pm

Лекарите и експертите за здрава храна често ја повторуваат препораката на трпезата дека треба да имаме што почесто рибата, со цел внесување на повеќе витамини и минерали. Како пример, се наведуваат Ја...

Чаша вода пред оброкот ги намалува килограмите 15 Dec 2010 | 12:00 pm

Зимските месеци традиционално претставуваат најкритични дел од годината, кога поголем број луѓе се здебелуваат некој килограм, а се е благодарание на многуте празници, прослави, мала физичка активност...

Related Keywords:

киви, dieti, kulinar, Zdrava hrana, makedonski recepti, ubavina i zdravje, gjumbir, kulinar.com, veligdenski post, бурек

Recently parsed news:

Recent searches: