Persianblog - bidad.persianblog.ir

General Information:

Latest News:

سیاه 4 Jun 2013 | 09:15 pm

چیزهایی هستند که می دانی نیستند و دلت می خواهد باشند... چیزهایی هستند که نمی دانی هستند و دلت می خواهد باشند... دلت می خواهد باشند چون به قول میلان کوندرا بار سنگین هستی را تحمل پذیر می کنند و وقتی نی...

لیلا فروهر 30 May 2013 | 02:59 am

تا ما خودمان را راضی کردیم که "لیلا فروهر" گوش دهیم، لیلا فروهر هم سنتی خوان شد!

در باب قناعت (گلستان سعدی) 26 May 2013 | 02:01 am

هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه درآمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق بجای آوردم و...

حداد عادل 16 May 2013 | 12:42 am

از بعضی ها خوشت نمی آید، از بعضی ها بدت می آید، از بعضی ها نفرت داری، ولی از دیدن بعضی ها چندشت می شود: حداد عادل برای من چنین آدمی است... 

جبر 11 May 2013 | 11:20 pm

این روزها با تمام وجود معنای جبر را احساس می کنم البته نه اینکه احساس بدی باشد ولی به هر حال بایستی با آن کنار آمد و زیست و نفس کشید و البته تظاهر به خوشحالی کرد...

سلطنت طلب 2 May 2013 | 02:13 am

این روزها رسانه های اینقدر از ملکه هلند و خدماتش به هلند گفتند و تعریف کردند که نزدیک بود ما هم "سلطنت طلب" بشویم... امان از این رسانه ها...

انتخاب 22 Apr 2013 | 01:14 am

انتخاب، و نه شانس، سرنوشت، رویاها و ارزشهای آدمی را تعیین می کند! (ارسطو)

توالت عمومی 9 Apr 2013 | 05:36 pm

تمیزی "توالت های عمومی" یا بین راهی هر کشوری رابطه مستقیمی با "شخصیت اجتماعی" و "فرهنگ عمومی" آن کشور دارد.

عادت 5 Apr 2013 | 12:46 am

"عادت" کلا چیز بدی است... مثل همین عادن به ننوشتن! عادت به خودسانسوری و عادت به فراموشی و فراموشکاری... عادت به انجام ندادن همه کارهایی که می خواهی انجام دهی و نمی دهی و عادت به عادت بد روزگار!

کله پاچه 25 Feb 2013 | 11:53 pm

فرض کنید کسی بگوید "تهی می شوم از خالی" و شما چند علامت سوال بالای سرتان گیج و منگ به رقص درآید و در حالی که مست شده اید آرام و آهسته در درونتان آروغی بزنید و آن کس دوباره فکر کند بسی روشنفکر بزرگی اس...

Recently parsed news:

Recent searches: