Rmutr - rmutr.ac.th - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Latest News:

ข่าวการศึกษา 2 Mar 2010 | 07:48 pm

รหัสนักศึกษารอบ สกอ. ปี 2555 » (18/5/2012) ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ » (18/5/2012) กำหนดการรายงานตัวรอบ Admissions » (18/5/2012) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Admissions ปีการศึกษา 2555 » (18/5/201...

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา 2 Mar 2010 | 04:23 pm

ร่างขอบเขตของงาน รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน 17 ห้อง » (24/5/2012) รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน 17 ห้อง » (24/5/2012) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีกา...

ข่าวอบรม/สัมมนา 25 Feb 2010 | 10:38 pm

ขอเชิญร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (ค่ายยุวทูต RMUTR's Ambassadors) » (21/5/2012) ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วงที่ 3 » (21...

ข่าวรับสมัครงาน 25 Feb 2010 | 10:29 pm

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา » (30/5/2012) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบภาคความรู้คว...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 Feb 2010 | 10:28 pm

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับชมรมอักษรปริศนา ขอเชิญสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาร่วมการแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย » (30/5/2012) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัค...

Recently parsed news:

Recent searches: