Rru - krusart.rru.ac.th

General Information:

Latest News:

ข่าวล่าสุด1 21 May 2012 | 09:37 pm

ข่าวประกาศ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคพิเศษ (กรณีที่นักศึกษาที่ไม่ได้เป็นครูอยู่ในสถานศึกษา) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคพิเศษ ที่ยื่นแบบแจ้งรายชื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถ...

ภาพกิจกรรมคณะครุศาสตร์ 23 Apr 2012 | 09:18 pm

นิทรรศการเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาฝึกฯ ศึกษาดูงานกรุงปักกิ่ง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุฯ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฯ สัมมนาหลังการฝึกฯ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในชุมชนท้...

ข่าวล่าสุด 22 Feb 2012 | 07:37 pm

ข่าวล่าสุด 22 Feb 2012 | 10:37 am

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH แผนการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รายวิชาการปฏิ...

คณบดีคณะครุศาสตร์ 2 Jul 2010 | 04:00 pm

รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์ 2 Jul 2010 | 12:00 pm

รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ คณบดีคณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 Jul 2007 | 09:54 pm

{tab=ข่าวประชาสัมพันธ์} ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราจากการประชุมระดมความคิดของประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนทุกภาคส่วน•แบ่งออกเป็น•4 ด้าน คือ (1) ด้านนัก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 Jul 2007 | 02:54 pm

{tab=ข่าวประชาสัมพันธ์} ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาระบบวัดและประเมินผล ระดับสถานศึกษา <<ดาวน์หลด>> รายงานผลการประชุมสมัชชา"การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจัง...

Recently parsed news:

Recent searches: