Seraj - seraj.ac.ir

General Information:

Latest News:

تکمیل پرونده 15 May 2013 | 10:50 am

کلیه دانشجویان ورودی بهمن 91 (تکمیل ظرفیت) توجه نمایند لطفا جهت تکمیل پرونده تاتاریخ 31/3/1392 به امور دانشجوئی قسمت بایگانی مراجعه فرمایند ضمنا دانشجویانی که اسامی آنها در لیست ثبت شده است در صورت عد...

تکمیل پرونده 15 May 2013 | 10:50 am

کلیه دانشجویان ورودی بهمن 91 (تکمیل ظرفیت) توجه نمایند لطفا جهت تکمیل پرونده تاتاریخ 31/3/1392 به امور دانشجوئی قسمت بایگانی مراجعه فرمایند ضمنا دانشجویانی که اسامی آنها در لیست ثبت شده است در صورت عد...

به وب سایت رسمی موسسه آموزش عالی سراج تبریز خوش آمدید 20 Jul 2010 | 12:19 am

[راهنمای تهیه مطلب:] [این بخش می تواند شامل یک متن بسیار کوتاه خوش آمد گویی، یک پیشنهاد تجاری بسیار خاص و یا محصولاتی باشد که مایل به پیشنهاد آن ها هستید. این صفحه اولین صفحه ای است که کاربر به ه...

به وب سایت رسمی موسسه آموزش عالی سراج تبریز خوش آمدید 19 Jul 2010 | 05:19 pm

[راهنمای تهیه مطلب:] [این بخش می تواند شامل یک متن بسیار کوتاه خوش آمد گویی، یک پیشنهاد تجاری بسیار خاص و یا محصولاتی باشد که مایل به پیشنهاد آن ها هستید. این صفحه اولین صفحه ای است که کاربر به ه...

به وب سایت رسمی موسسه آموزش عالی سراج تبریز خوش آمدید 19 Jul 2010 | 05:19 pm

[راهنمای تهیه مطلب:] [این بخش می تواند شامل یک متن بسیار کوتاه خوش آمد گویی، یک پیشنهاد تجاری بسیار خاص و یا محصولاتی باشد که مایل به پیشنهاد آن ها هستید. این صفحه اولین صفحه ای است که کاربر به هنگا...

Recently parsed news:

Recent searches: