Swiat-szkla - swiat-szkla.pl

General Information:

Latest News:

Nowo¶ci Guardian na targach glasstec 2012 5 Nov 2012 | 05:58 pm

W dniach 23-26 pa¼dziernika br. Guardian zaprezentowa³ swoje nowo¶ci produktowe na targach glasstec, najwiêkszej na ¶wiecie imprezie handlowej dla bran¿y...

Polskie okna podbijaj± Mediolan - MadeExpo 2012 5 Nov 2012 | 05:52 pm

W dniach 17-20 pa¼dziernika w Mediolanie odby³y siê obecnie najwiêksze we W³oszech targi budowlane MADE EXPO po¶wiêcone tematyce budownictwa i...

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W S£U¯BIE ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU 5 Nov 2012 | 05:22 pm

Postêp techniczny towarzysz±cy rozwojowi ludzko¶ci w du¿ej mierze wp³yn±³ degraduj±co na ¶rodowisko przyrodnicze. Ska¿enie powietrza, wody i gleby, malej±ce zasoby...

FUTURE 4 BUILD - G£ÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI 5 Nov 2012 | 05:19 pm

Building Sustainable: Why should we aim high?Better buildings – Better business! Has³o: WHO cares about building green? YOU DO....

Lotnisko jak wizytówka 22 Oct 2012 | 03:41 am

Lotnisko Chopina w Warszawie wci±¿ siê rozbudowuje i modernizuje. Liczba obs³ugiwanych pasa¿erów stale ro¶nie. W lipcu tego roku pad³ kolejny...

Kotwa chemiczna firmy Den Braven 22 Oct 2012 | 03:31 am

Trwa³y monta¿ ró¿nego rodzaju elementów czy konstrukcji budowlanych jest jednym z tych problemów, z jakimi czêsto mo¿emy siê spotkaæ na...

FLIR GF 22 Oct 2012 | 03:24 am

Wiele zwi±zków chemicznych oraz gazów przemys³owych nie jest widzialna go³ym okiem, jednocze¶nie mog± byæ one powa¿nym zagro¿eniem dla zdrowia i...

GYRO DRIVER 22 Oct 2012 | 03:19 am

Producent elektronarzêdzi i akcesoriów, firma Black Decker, wprowadza na rynek pierwszy na ¶wiecie sterowany ruchem d³oni akumulatorowy wkrêtak GYRO DRIVER™.Firma...

Bêd± dop³aty na ciep³e okna 15 Oct 2012 | 04:12 am

Nawet 40 tys. z³ dofinansowania bêdzie mo¿na uzyskaæ z programu dop³at do energooszczêdnego budownictwa mieszkaniowego. To kolejny argument za tym,...

AGC wprowadza szk³o antykondensacyjne Planibel Low-e Anti-Fog 15 Oct 2012 | 04:08 am

Dziêki zastosowaniu specjalnej pow³oki pirolitycznej*) na zewnêtrznej powierzchni szk³a, nowe szyby antykondensacyjne AGC zapewniaj± efekt opó¼nienia kondensacji pary wodnej. Linia...

Related Keywords:

szkło, planibel top n, zdobienie szkła warszawa, ra2' szkło, szkło hartowane warszawa, wyjście ewakuacyjne, świat szkła, folia led, ścianki szklane ei 15, folia vanceva

Recently parsed news:

Recent searches: