Uksw - wmp.uksw.edu.pl - Powered by Joomla! 1.0

Latest News:

WYKAZ 15 Jul 2013 | 02:32 pm

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania Uczniowie 2013 wraz z adresami gabinetów zabezpieczaj±cych ¶wiadczenia zdrowotne...

LISTY Z WYNIKAMI REKRUTACYJNYMI 12 Jul 2013 | 02:31 pm

Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów na kierunek fizyka. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów na kierunek matematyka....

INTERNETOWA PRZYGODA Z MATEMATYK¡ 10 Apr 2013 | 02:31 pm

W dniu 06.04.2013 roku odby³ siê fina³ III edycji konkuksu INTERNETOWEJ PRZYGODY Z MATEMATYK¡. Gratulujemy laureatom i finalistom Konkursu.www.matematyczny.uksw.edu.pl (http://www.matematyczny.uksw.ed...

Godziny Dziekañskie 26 Mar 2013 | 03:06 pm

Decyzj± p.o. Dziekana Wydzia³u prof. UKSW dr hab. Mariana Turzañskiego w dniu 27 marca (¶roda) od godz. 13.15 zostaj± og³oszone...

HARMONOGRAM SESJI 25 Jan 2013 | 07:31 pm

Zapraszamy do zapoznania siê z terminarzem egzaminów w sesji zimowej w roku ak. 2012/2013.MATEMATYKA (images/pdf/plany_sesji/plan_sesji_matematyka_2.pdf)...

STUDENCI PROSZENI O UZUPE£NIENIE O¦WIADCZEÑ 23 Jan 2013 | 05:56 pm

Osoby, których numery albumów zosta³y wymienione w pliku proszone s± o uzupe³nienie o¶wiadczeñ o prawie do podjêcia i kontynuowania bezp³atnych...

INTEGRACJA WYDZIAŁU 11 Jan 2013 | 05:19 pm

(images/pdf/a_plakat.pdf) http://www.facebook.com/events/461513983909603/ (http://www.facebook.com/events/461513983909603/)

¯yczenia 20 Dec 2012 | 04:47 pm

Pójd¼my do Betlejem (£k 2,15) Rado¶ci prze¿ywania ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia...

IBM Academic Associate 23 Nov 2012 | 02:46 am

(images/pdf/db2%20-%20szkolenie.png) (images/pdf/db2%20-%20szkolenie.png) (images/pdf/db2%20-%20szkolenie.png)

Egzamin 20 Nov 2012 | 11:52 pm

Egzamin z Wprowadzenia do matematyki dla studentów I roku z kierunków Matematyka, Informatyka, Informatyka i Ekonometria odbêdzie siê 10 grudnia,...

Related Keywords:

uksw, usos uksw, uksw usos, wpia uksw, uksw warszawa, irk uksw, biuro karier uksw, uksw rekrutacja, uksw usosweb

Recently parsed news:

Recent searches: