Umic - umic.ir

General Information:

Latest News:

تعاريف مديريت شهري-تعريف UMIC از مديريت شهري 18 Jun 2009 | 07:28 am

در منابع گوناگون تعاريف مختلفي براي مديريت شهري ارائه شده است.تعريف UMIC از مديريت شهري در انتهاي تعاريف ذكر شده است.

سير مديريت شهری در ا يران 23 Apr 2009 | 09:55 am

فعالیتهای شهرداری را به شکل نوین بی‌تردید باید مربوط به دوره بعد از مشروطیت دانست. این دوران با تصویب قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 هـ.ش، آغاز گردید. نخستین شهرداریی که براساس قان...

Recently parsed news:

Recent searches: