Wetrecht - wetrecht.nl - Reacties op: Thuis

Latest News:

Juridisch Woordenboek – Z 17 Aug 2013 | 04:10 pm

Zekerheidsrecht Rechten die ervoor zorgen dat een bepaalde vordering wordt voldaan. Denk daarbij aan het pandrecht en het hypotheekrecht.

Juridisch Woordenboek – V 17 Aug 2013 | 04:07 pm

Vaststellingsovereenkomst Overeenkomst waarin partijen een bepaalde rechtstoestand vaststellen en ook vaststellen wat hun verplichtingen jegens elkaar zijn. De vaststellingsovereenkomst wordt vaak opg...

Juridisch Woordenboek – W 17 Aug 2013 | 03:45 pm

Wanprestatie Het niet nakomen van een verbintenis, terwijl die verbintenis voor de wederpartij wel opeisbaar is. Dit kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst en/of een verplichting tot schadeverg...

Juridisch Woordenboek – U 16 Aug 2013 | 07:19 pm

Uitvoerbaar bij voorraad Direct uitvoerbaar. Dit houdt in dat hoger beroep er niet voor zorgt dat het vonnis niet hoeft te worden nagekomen gedurende de procedure in hoger beroep. Meestal wordt in de ...

Juridisch Woordenboek – T 16 Aug 2013 | 07:08 pm

Telastelegging Omschrijving van het strafbaar feit waarvan een verdachte wordt verdacht. De telastelegging staat in de dagvaarding. Terechtzitting Zitting van de rechtbank. Terugwerkende kracht Het in...

Juridisch Woordenboek – S 16 Aug 2013 | 07:01 pm

Schikking Manier waarop partijen in onderling overleg uit een geschil komen, zonder dat een rechter uitspraak hoeft te doen. Wanneer een schikking is bereikt hebben beide partijen meestal ‘water bij d...

Juridisch Woordenboek – R 16 Aug 2013 | 06:43 pm

Raad van commissarissen (RvC) Raad die toezicht houdt op het dagelijks bestuur (de directie) namens de aandeelhouders. De Raad van Commissarissen vindt men voornamelijk bij grotere ondernemingen (stru...

Juridisch Woordenboek – P 16 Aug 2013 | 06:11 pm

Pandrecht Zekerheidsrecht op roerende zaken. Wordt een vordering niet betaald, dan kan het pandrecht worden uitgewonnen en kunnen de goederen worden verkocht. Een pandrecht kan worden gevestigd op ond...

Juridisch Woordenboek – O 16 Aug 2013 | 05:03 pm

Onbepaalde tijd De term onbepaalde tijd wordt gebruikt in combinatie met een arbeidsovereenkomst. Dat houdt in dat deze niet op een vast moment eindigt, maar steeds blijft doorlopen wanneer er geen on...

Juridisch Woordenboek – N 16 Aug 2013 | 03:31 pm

Naamloze Vennootschap (NV) Rechtsvorm waarbij aandelen niet op naam zijn gesteld en vrij verhandelbaar zijn. Vennoten/aandeelhouders zijn niet met hun privékapitaal aansprakelijk voor schulden van de ...

Recently parsed news:

Recent searches: