Wiktionary - sa.wiktionary.org - Wiktionary - नूतनपरिवर्तनानि [sa]

Latest News:

boiler 27 Aug 2013 | 03:06 pm

added Category:आङ्गलपदानि using HotCat ← पुरातनानि संस्करणानि १०:०६, २७ ओगस्ट् २०१३ इत्यस्य आवृत्तिः पंक्तिः १८: पंक्तिः १८: == आधारः== == आधारः== * आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit...

boiler 27 Aug 2013 | 03:05 pm

==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *पिठरः * * ==व्याकर... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती नवीनपृष्ठम् ==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *पिठरः * * ==व्याकरणांशः== पुंल्लिङ्गम् [Masculine ] ==उदाहरणव...

boiling 27 Aug 2013 | 02:50 pm

added Category:आङ्गलपदानि using HotCat ← पुरातनानि संस्करणानि ०९:५०, २७ ओगस्ट् २०१३ इत्यस्य आवृत्तिः (योजकेन कृता मध्यमा आवृत्तिः न दर्शिताः ।) पंक्तिः ८: पंक्तिः ८: नपुंसकलिङ्गम् [Neuter ] ...

boiling 27 Aug 2013 | 02:48 pm

==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *क्वथनम् * * ==व्या... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती नवीनपृष्ठम् ==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *क्वथनम् * * ==व्याकरणांशः== नपुंसकलिङ्गम् [Neuter ] ==उदाहरणव...

boil 27 Aug 2013 | 02:23 pm

added Category:आङ्गलपदानि using HotCat ← पुरातनानि संस्करणानि ०९:२३, २७ ओगस्ट् २०१३ इत्यस्य आवृत्तिः पंक्तिः १९: पंक्तिः १९: == आधारः== == आधारः== * आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit...

boil 27 Aug 2013 | 02:22 pm

==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *पिटकः * * ==व्याकर... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती नवीनपृष्ठम् ==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *पिटकः * * ==व्याकरणांशः== पुंल्लिङ्गम् [Masculine ] ==उदाहरणव...

contamination 27 Aug 2013 | 02:07 pm

added Category:आङ्गलपदानि using HotCat ← पुरातनानि संस्करणानि ०९:०७, २७ ओगस्ट् २०१३ इत्यस्य आवृत्तिः (योजकेन कृता मध्यमा आवृत्तिः न दर्शिताः ।) पंक्तिः १६: पंक्तिः १६: *हिन्दी-[[सम्पर्कविकार ...

contamination 27 Aug 2013 | 01:55 pm

==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *सन्दूषणम् * * ==व... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती नवीनपृष्ठम् ==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *सन्दूषणम् * * ==व्याकरणांशः== नपुंसकलिङ्गम् ==उदाहरणवाक्यम्== ...

contain 27 Aug 2013 | 01:49 pm

added Category:आङ्गलपदानि using HotCat ← पुरातनानि संस्करणानि ०८:४९, २७ ओगस्ट् २०१३ इत्यस्य आवृत्तिः पंक्तिः २७: पंक्तिः २७: आधारः आधारः आङ्ग्लसंस्कृतकोषः( English Samskrit Dictionary)...

contain 27 Aug 2013 | 01:49 pm

==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *धारणम् करोति * *... नवीन पृष्ठं निर्मीत अस्ती नवीनपृष्ठम् ==आङ्ग्लपदम्== ==संस्कृतानुवादः== *धारणम् करोति * * ==व्याकरणांशः== क्रिया पदम् ==उदाहरणवाक्यम्== ...

Related Keywords:

lmao, but, of course, wiktionary, imho, voila, akkurat, je ne sais quoi, quelle, you

Recently parsed news:

Recent searches: