Wp-7 - wp-7.pl - Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Latest News:

Witaj, świecie! 7 Feb 2013 | 02:22 pm

Witaj w WordPressie. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie!

Zabezpieczenie dłużnika 25 Dec 2012 | 04:30 pm

Zabezpieczenie w wypadkach w księdze niniejszej przewidzianych powinno być złożone w gotówce lub w książeczkach oszczędnościowych. O wydaniu zabezpieczenia sąd rozstrzyga po wysłuchaniu osób zainteres...

Koszty egzekucji 24 Dec 2012 | 03:13 pm

Komornik ustala postanowieniem koszty egzekucji (art. 770 zd. 2 k.p.c.). W postanowieniu tym obowiązany jest wskazać podstawę obliczenia kosztów przez wymienienie tytułu ich pobrania oraz przytoczenie...

Poprawne wypełnienie wniosku o alimenty 22 Dec 2012 | 08:41 pm

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może nastąpić także z urzędu i może polegać na zobowiązaniu dłużnika do uiszczenia wierzycie-lowi w powtarzających się terminach pewnej sumy pieniężnej. W sprawach...

Nadzór sądu 19 Dec 2012 | 12:51 am

Nadzór sądu nad czynnościami komornika ograniczony jest czynnościami stron i uczestników postępowania. Postępowanie egzekucyjne w zasadzie toczy się na wniosek wierzyciela (art. 796 k.p.c.), który jes...

Klauzula wykonalności – opis 15 Dec 2012 | 09:36 am

Jeżeli do uzyskania klauzuli wykonalności potrzebne jest zaświadczenie lub dokument, które według ustawy organy państwowe obowiązane są wydawać dłużnikowi, wierzyciel może również żądać ich wydania. G...

Jak postępuje komornik. Krop po kroku. 10 Dec 2012 | 11:51 pm

Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy. 1. Art. 763 k.p.c. ...

Art. 741. 9 Dec 2012 | 02:06 pm

1. Z komentowanego przepisu wynika, że zażalenie przysługuje na postano-wienia sądu pierwszej instancji uwzględniające wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego, oddalające wniosek o wydanie takiego ...

Art. 769. § 1. 7 Dec 2012 | 11:40 pm

Komornik obowiązany jest do naprawienia szkód, wyrzą-dzonych umyślnie lub przez niedbalstwo, jeżeli poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kodek...

Art. 754. 2 Dec 2012 | 07:02 pm

Sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenie alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa przez zobowiązanie domniemanego ojca do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszt...

Related Keywords:

windows phone 7, temp converter, wp, twoj rachunek, windows phone 7 update, www.wp, torrent remote, htc hd 2 windows phone 7, windows phone 7 polski, endomondo windows

Recently parsed news:

Recent searches: