Yotathai - yotathai.net - โยธาไทย

Latest News:

การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานเคยดำรงตำแหน่งต่างสายงานมาก่อน 27 Sep 2012 | 01:51 pm

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานเคยดำรงตำแหน่งต่างสายงานมาก่อน ตามที่ ก.จ. ได้มีมติเห็นชอบใ...

ภาพบรรยากาศการอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” รุ่นที่ 28 วันที่ 24-28 กันยายน 2555 ที่หาดใหญ่ 25 Sep 2012 | 11:57 am

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” รุ่นที่ 28 Normal 0 fal...

ภาพบรรยากาศการอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp” รุ่นที่ 28 วันที่ 24-28 กันยายน 2555 ที่หาดใหญ่ 25 Sep 2012 | 11:57 am

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp” รุ่นที่ 28 Normal 0 false false false EN-US ...

โยธาไทยเทรนนิ่ง จัดอบรมเขียนแบบAutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 29 จ.พิษณุโลก วันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2555 20 Sep 2012 | 07:29 am

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 29 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 5-9 เดือนพฤศจิกา...

ภาพบรรยากาศอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 25 วันที่ 17-21 กันยายน 2555 ที่หาดใหญ่ 18 Sep 2012 | 07:58 pm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 25 (หลักเกณฑ์ใหม่ปี  2555) วันที่ 17-21 กันยายน 2555 โรง...

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลา... 17 Sep 2012 | 02:01 pm

หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๑๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕  เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ร่วมกับโยธาไทยเทรนนิ่ง จัดอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 28 หาดใหญ่ 24-2... 17 Sep 2012 | 01:46 pm

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)จัดอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 28 วันที่ 24-28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ ...

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 Sep 2012 | 01:45 pm

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๐๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัส...

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 17 Sep 2012 | 01:32 pm

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๔๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุของส่วน...

ภาพบรรยากาศการอบรม “การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD” รุ่นที่ 2 วันที่ 17-21 กันยายน 2555 ที่หาดใหญ่ 17 Sep 2012 | 01:31 pm

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD” รุ่นที่ 4 วันที่ 17-21 กันยายน 2555   โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์...

Related Keywords:

ช่าง, โยธา, โยธาไทย, yotathai, วสท, ช่างไทย, yotathai.net, ชมรมช่าง, multiframe 4d, ราคาวัสดุ สพฐ 2554

Recently parsed news:

Recent searches: