Ajdari - ajdari.us

General Information:

Latest News:

ناشناس 27 Aug 2013 | 12:18 pm

بزرگ شدن رابطه مستقیم با ناشناس ماندن دارد. ما می توانیم در دنیای واقعی 1 ، 2 10 یا 100 دوست داشته باشیم یا 1 دو سه یا بیشتر فرزند داشته باشیم ولی در دنیای بی نامها می توانیم پدر یا مادر هزاران نفر با...

به امید خوشبختی ات 28 Jul 2013 | 11:46 pm

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود، گر نشود حرفی نیست؛ اما... نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!

عقاید دیگران 3 Jul 2013 | 10:23 pm

 وقتي همه با من هم عقيده مي شوند ، تازه احساس مي کنم که اشتباه کرده ام!!! اسکار وايلد پس نگران هم عقیده شدن دیگران با خودت نباش، همانی باش که دلت می گوید، از راهی برو که روندگانش کم است , یقین داشته ...

قدرت و شخصیت 9 Jun 2013 | 05:46 pm

وقتی که انتحابات نزدیک می شود جامعه پر می شود از شعارهای قشنگ، یکی خود را منجی اقتصاد می نامد و دیگری پیرو بودن را خط مش خود می نهد، یکی غم نان فقیران را می خورد و آن یکی حق مسلم مردم را به آنها گوش ...

قدرت و شخصیت 9 Jun 2013 | 05:46 pm

وقتی که انتحابات نزدیک می شود جامعه پر می شود از شعارهای قشنگ، یکی خود را منجی اقتصاد می نامد و دیگری پیرو بودن را خط مش خود می نهد، یکی غم نان فقیران را می خورد و آن یکی حق مسلم مردم را به آنها گوش ...

انتخابات 21 May 2013 | 10:40 am

باید انتخاب کرد تا برایمان انتخاب نکنند باید انتخاب کرد تا جوابگوی آینده باشیم که  ما کار درست را انجام دادیم باید انتخاب کرد تا اگر شکست خورده ظاهری بودیم شکست خورده اصلی نباشیم، و یقین بدانیم که ...

انتخابات 21 May 2013 | 10:40 am

باید انتخاب کرد تا برایمان انتخاب نکنند باید انتخاب کرد تا جوابگوی آینده باشیم که  ما کار درست را انجام دادیم باید انتخاب کرد تا اگر شکست خورده ظاهری بودیم شکست خورده اصلی نباشیم، و یقین بدانیم که ...

پادگان و دانشگاه 4 May 2013 | 01:06 pm

پادگان و دانشگاه هر دو سنگر هستند یکی برای حفاظت از داشته ها و دیگری برای گسترش دانسته ها هر دو مخربند اگر اولی به جای حفاظت بخواهد گسترش دهد و دومی بجای گسترش بخواهد حفاظت کند 12 اردیبهشت 1392

آرزوی من 13 Apr 2013 | 09:54 pm

در كنار همه آرزوهایی كه برایت می كنم، آماده ام همه چیز را فدا كنم تا این آرزوها به واقعیت درآیند... می خواهم سعادتمند باشی. می خواهم قلبت را آكنده ازاحساس شگفتی و سرشار از شهامت و امید كنی. می خوا...

آرزوی من 13 Apr 2013 | 09:54 pm

در كنار همه آرزوهایی كه برایت می كنم، آماده ام همه چیز را فدا كنم تا این آرزوها به واقعیت درآیند... می خواهم سعادتمند باشی. می خواهم قلبت را آكنده ازاحساس شگفتی و سرشار از شهامت و امید كنی. می خوا...

Recently parsed news:

Recent searches: