Azathabar - azathabar.org - Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosy

Latest News:

Separatist regionlar özbaşdakdygyny ýatladýarlar 24 Jun 2013 | 10:21 pm

Şu aýyň başynda Moldowa Ýewropa Bileleşigi bilen söwda ylalaşygy boýunça gepleşikleriň jemleýji tapgyryna ýetendigini mälim etdi. Emma munuň öňüsyrasynda Orsýetiň goldawyna daýanýan Pridnestrowye regi...

ABŞ: Onlaýn sapaklar ýaýbaňlanýar 24 Jun 2013 | 09:07 pm

ABŞ-nyň ýokary mekdepleriniň professorlary tarapyndan alnyp barylýan erkin internet sapaklary barada aýdylanda, nämäni göz öňüne getirmek mümkin? Şeýle sapaklar "MOOCs", ýagny “köpçülikleýin açyk onla...

Medeniýet hepdeligi başlady 24 Jun 2013 | 08:20 pm

Türkmenistanda medeniýet hepdeligi başlady. Bu hepdelige hökümet tarapyndan uly üns berilýändigini geçen hepdäniň anna güni geçen hökümet maslahatyndan hem aňsa bolýar.

Amyderýa başagaýlyk döredýär 24 Jun 2013 | 06:26 pm

Iýunyň başyndan bäri Amyderýanyň suwy bol. Onuň häzir kenardan aşyp, ilatly ýerlere, ekin meýdanlaryna howp salýan günleri-de bar. Bu ýyl derýa çep kenary taşlap, sag kenara dyzaýar. Köýtendag, Beýik...

Siriýada Türkmenistandan söweşijiler bar diýilýär 24 Jun 2013 | 05:45 pm

Siriýada gozgalaňçylaryň hatarynda söweşýän türkmenistanly diýilýän bir adamyň ele salnandygy habar berilýär.

Ekwador Snowdeniň haýyşyny "analizleýär" 24 Jun 2013 | 05:05 pm

Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň  ozalky işgäri Edward Snowden, aýdylmagyna görä, Moskwadan ugrap, Hawana, Kuba barýar. Waşington ony içalyçylyk aýyplamalarynda aýyplap, ele salmaga çalyşýar. Ors...

«Gowy adamdy...» 24 Jun 2013 | 04:22 pm

Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry Şiralynyň ýazan täze bir hekaýasy.

"Talybandan" düşündiriş soralýar 24 Jun 2013 | 03:10 pm

Owganystanyň häkimiýeti "Talyban" bilen gepleşiklere isleglidiklerini, ýöne başda olaryň Katarda açan ofisi barada käbir sowallara jogap bermeklerini isledi. “Talyban” hereketi geçen hepde Dohada öz ...

Pakistan: Polisiýa ofiseri öldürildi 24 Jun 2013 | 03:08 pm

Pakistanyň demirgazyk-günbatarynda ýokary derejeli polisiýa ofiseri we onuň sürüjisi atylyp öldürildi. Pakistanyň polisiýasynyň aýtmagyna görä, ýol gözegçilik bölüminde işleýän Amanullah Han we onuň ...

Kalaşnikowyň saglygy barlanar 24 Jun 2013 | 03:03 pm

93 ýaşly Mihail Kalaşnikow Orsýetiň Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi tarapyndan saglyk barlaglaryndan geçirilmek üçin Ižewskden Moskwanyň keselhanasyna äkidiler. Mihail Kalaşnikow "AK-47"...

Recently parsed news:

Recent searches: