Komunikaty - komunikaty.pl - Komunikaty.pl Vademecum

Latest News:

Nie każdą pomyłkę można poprawić 27 Aug 2013 | 10:00 am

W Prawie zamówień publicznych nie znajdziemy definicji "oczywistej omyłki pisarskiej". Jak zatem należy ja rozumieć oraz jakie są zasady poprawiania oczywistych pomyłek pisarskich?

Kiedy możliwa jest zmiana umowy? 26 Aug 2013 | 03:41 am

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest dopuszczalna w dwóch przypadkach.

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę 22 Aug 2013 | 11:00 am

Strona postępowania odwoławczego, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ma prawo uzyskać między innymi zwrot kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia 20 Aug 2013 | 08:00 am

Zaistnienie siły wyższej wyklucza odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy z tytułu niewykonania części zamówienia. Jej wystąpienie nie pociąga jednak za sobą konieczności rozwiązania umowy.

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych 19 Aug 2013 | 10:00 am

O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrz...

Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska 13 Aug 2013 | 08:00 am

Jeśli wykonawca do upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu nie złoży żadnych wyjaśnień lub gdy złożone wyjaśnienia będą niewystarczające, zamawiający ma obowiązek odrzucić jego ofertę.

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone 12 Aug 2013 | 12:00 pm

W przypadku gdy zamawiający nie wezwie wykonawcy do przedłużenia terminu związania złożoną ofertą przed jego upływem, nie jest możliwe przywrócenie terminu, nawet jeżeli wykonawca sam z własnej inicja...

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" 7 Aug 2013 | 11:00 am

Jednym z rodzajów procedur przetargowych na roboty budowlane jest system "zaprojektuj i wybuduj". To na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej.

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych 6 Aug 2013 | 03:22 am

W przypadku zamówienia z wolnej ręki zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy dot...

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro? 5 Aug 2013 | 06:15 pm

Do zamówień poniżej 14 000 euro nie stosuje się procedur Prawa zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być...

Recently parsed news:

Recent searches: